KONTAKT – KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), informujemy, na podstawie artykułu 13 tegoż Rozporządzenia, iż od 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem uzyskanych danych osobowych:

Współadministratorami danych osobowych w procesie rekrutacji są:

Pierwszy Współadministrator: HR INVEST z siedzibą w Kczewie 112, 83-304 Przodkowo

Drugi Współadministrator: HR INVEST sp. z o.o. z siedzibą w GPNT ul. Trzy lipy 3, budynek B, biuro 3.11.2, 80-172 Gdańsk

Dalej zwanych łącznie Współadministratorami.

Firmy działają na zasadach współadministracji i odpowiadają solidarnie w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z przepisów RODO.

Kontakt z współadministratorami: rodo@hrinvestenergy.pl

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1) udzielenia odpowiedzi na pytania lub wnioski przekazane w formularzu kontaktowym,

2) ochrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością,

podstawę do przetwarzania stanowi uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f) RODO jakim jest obsługa zapytań , wniosków i reklamacji przekazywanych przez formularz kontaktowy oraz prawo do ochrony przed roszczeniami/obrony praw.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub wniosek czy złożoną reklamację a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom Współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Współadministratorom na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych.”

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje dotyczące Pani/Pana w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).